ปปช.สรรหากรรมการป.ป.จ.พื้นที่48จังหวัด

ปปช.สรรหากรรมการป.ป.จ.พื้นที่48จังหวัด

"วิชา"กรรมการป.ป.ช.เดินหน้าสรรหากรรมการป.ป.จ.ประจำพื้นที่48จังหวัด พร้อมลดอำนาจการปราบปราม เหลือแค่งานป้องกัน

นายวิชา มหาคุณ กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งฉบับที่ 72/2557 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยการตั้งกรรมการป้องกันและปราบการการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) ว่า การแก้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อ ป.ป.ช. ที่จะช่วยลดแรงกดดัน การทำงานของ ป.ป.ช. ในส่วนของฝ่ายนักการเมืองลงทันที เนื่องจากให้สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเน้นสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันอย่างเดียว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย คนที่จะเข้าทำงานในส่วนนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริงจึงจะเข้ามาทำงานในลักษณะเช่นนี้ได้ ส่วนงานด้านการปราบปรามจะถูกยกเลิกไป

"ป.ป.ช.ได้นำข้อกฎหมายนี้หารือ คสช. เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ.ที่ดำเนินการอยู่ ทั้งที่คุณสมบัติข้อหนึ่งคือจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์ แต่ถ้าปรากฏว่าเป็นพวกตัดไม้ทำลายป่า พวกอยู่เบื้องหลังค้าอาวุธ ค้ายาเสพติด"

นายวิชา กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือไปยังจังหวัดต่างๆ ที่เหลือ 48 จังหวัด ให้สรรหากรรมการ ป.ป.จ.ใหม่ทั้งหมด โดยคณะกรรมการสรรหา 5 คน ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการ ป.ป.จ.ซึ่งต้องมีความเหมาะสม และไม่เคยกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นมาก่อน เพื่อส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการร่วมมือกับประชาชนและส่วนราชการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับเห็นผลกระทบจากการทุจริต รวมทั้งสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมให้มีการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ใหม่ทั้งชุด หลังพบปัญหาไม่โปร่งใสของกระบวนการสรรหากรรมการ ส่วนในพื้นที่ 28 จังหวัดที่สรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ ป.ป.จ.ได้ให้การรับรองแล้วไม่ต้องสรรหาใหม่ เพราะไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่