กทม.ชงคสช.จัดระเบียบคลองทั่วกรุง

กทม.ชงคสช.จัดระเบียบคลองทั่วกรุง

กทม.ชงคสช.จัดระเบียบคลองทั่วกรุง เปิดทางน้ำไหลสะดวก-ป้องกันท่วม หลังประชาชนรุกที่คลอง2.4หมื่นครัวเรือน

นายสัญญา ชีนิมิตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้เสนอคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ในที่ประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขึ้นใหม่ ให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะให้พิจารณาการพัฒนาระบบลำเลียงน้ำ ใน 9 คลอง ได้แก่ คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองบางเขน คลองสามวา คลองวัดลาดบัวขาว คลองบางซื่อ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระโขนง และคลองพระยาราชมนตรี ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการอาจจะเกิดผลกระทบในอนาคตเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯเหนือได้

นายสัญญา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้เสนอปัญหาหลักในการพัฒนาระบบลำเลียงน้ำคือบ้านเรือนประชาชนที่รุกล้ำคู คลอง ต่อคสช.ให้รับทราบเพื่อพิจารณา แต่ทางคสช.ได้ติงมาว่า กทม.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 โดยปล่อยให้ประชาชนรุกล้ำคลอง เพราะในอดีตมีประชาชาชนรุกล้ำคลองน้อย ซึ่งตนได้ชี้แจงไปแล้วว่าบางส่วนเกิดจากนโยบายของคณะผู้บริหารในอดีต ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ทั้ง 50 เขต ได้รวบรวมตัวเลขบ้านเรือนประชาชนที่รุกล้ำคู คลอง มาทั้งหมด ส่งมาที่สำนักการระบายน้ำภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้

นายอดิศักดิ์ ขันตี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนประชาชนที่รุกล้ำคู คลอง ในส่วนที่สำนักการระบายน้ำรับผิดชอบมีจำนวน 213 คลอง 11,549 ครัวเรือน ขณะที่ในพื้นที่ 50 เขต มีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำ คู คลอง จำนวน 172 คลอง และลำราง 25 ลำราง จำนวน 12,609 ครัวเรือน รวม 385 คลอง 25 ลำราง จำนวน 24,158 ครัวเรือน ซึ่งการแก้ไขปัญหาบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำคู คลอง หน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องร่วมกันดำเนินการประสานการเคหะแห่งชาติ ในการจัดหาที่อยู่อาศัย และการดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้วย