คสช.ไฟเขียวเคอร์ฟิวพื้นที่ส่อรุนแรง3จว.ใต้

คสช.ไฟเขียวเคอร์ฟิวพื้นที่ส่อรุนแรง3จว.ใต้

"พ.อ.บรรพต"เผยคสช.ไฟเขียวมทภ. 4 ประกาศเคอร์ฟิว พื้นที่ส่อเกิดเหตุรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยผลการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน ศปก.ทบ. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า.คสช. และ ผบ.ทบ. เป็นประธาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการพูดคุยสันติภาพ โดยประสานกับประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ขอทำความเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวอันจะแบ่งแยกมิได้ ซึ่งนอกจากจะมีความหมายถึงดินแดนแล้ว ยังมีความหมายถึงเขตการปกครองด้วย ประเทศไทยนั้นยึดถือรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในส่วนท้องถิ่นเองยังมีการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กทม. ซึ่งต่างกับเขตปกครองพิเศษที่กล่าวถึงกัน โดยโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่นับว่าเหมาะสมแล้ว หากเห็นว่าควรปรับปรุงน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาตัวบุคคลในระบบมากกว่า

พ.อ.บรรพต กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มต่างๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งกลุ่มนักศึกษา และภาคประชาชน ขอให้ระมัดระวังเพราะอยู่ในห้วงการทำงานของ คสช. โดยขอให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า.ไปทำความเข้าใจ และพยายามให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการ ซึ่งโครงสร้างการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดไว้แล้ว 3 ระดับ ในระดับขับเคลื่อน ให้หัวหน้าส่วนราชการ และที่ปรึกษาต่างๆ ของ ศอ.บต. และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ส่วนกลาง และขอให้กำหนดตัวบุคคลในระดับปฏิบัติที่จะลงทำงานกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าให้ชัดเจน ในปีงบประมาณ 2558 ให้ใช้กรอบอัตรากำลังเช่นเดียวกับปี 2557 เพราะเหตุการณ์ยังไม่นิ่ง โดยให้ปรับกำลังตำรวจความมั่นคง และกำลังประจำถิ่นต่างๆ ลงพื้นที่ให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงวางกำลังทหารลงไปเสริม

" เมื่อพบว่าพื้นที่ใดมีความรุนแรงเกิดขึ้น ให้ พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่4 และ ผอ.รมน.ภาค 4 สามารถประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานได้ ในห้วงเวลาสั้นๆ เฉพาะบริเวณ เพื่อควบคุมสถานการณ์ แล้วรายงานมายัง คสช. อาจเป็นห้วงสามทุ่มถึงตีสาม ซึ่งไม่รบกวนเวลากรีดยาง "พ.อ.บรรพต กล่าว

พ.อ.บรรพต กล่าวว่า สำหรับการจับกุมผู้ค้าน้ำมันเถื่อน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จะไม่มีละเว้นใครทั้งสิ้น สำหรับในส่วนของการพัฒนา ต้องวางแผนกับกระทรวงต่างๆ และให้ ศอบต. ลงไปเติมเต็ม และให้บริการประชาชนให้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านสาธารณสุข โดยให้กรมแพทย์ทหารบกแบ่งปันยาที่มีคุณภาพไปให้ไปให้ กระทรวงสาธารณสุขด้วย. ส่วนกรณีการซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกไฟไหม้ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ขอให้ดำเนินการเร่งด่วน ในช่วงระหว่างรองบประมาณตามระบบ ให้หาทางซ่อมอาคารชั่วคราวให้สามารถใช้การเรียน การสอน ในช่วงฤดูฝน

พ.อ.บรรพต กล่าวว่า สำหรับโครงการผืนป่าอาเซียนให้ดำเนินการต่อไป เพื่อป้องกันการลักลอบนำสินค้าเลี่ยงภาษีผ่านแดน การค้ายาเสพติด และยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ในส่วนแผนการสร้างรั้วตามแนวชายแดน ทราบว่าฝ่ายมาเลเซียเห็นชอบการสร้างรั้วด้านรัฐกลันตัน ประมาณ 150 กม. ทางด้านฝั่งของไทยขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดหา ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครบตามแผน และการก่อสร้างถนนที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมด้วย

ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ขอชื่นชมการทำงานของหน่วย พร้อมห่วงใยเรื่องการบาดเจ็บ สูญเสีย และความเครียดจากการตรากตรำทำงาน ขอให้หน่วยยึดหลักหลักธรรมาภิบาลในการปกครองบังคับบัญชา ให้มีทั้งพระเดชพระคุณในการปกครอง