ตั้งกก.สอบโปรเจคสภาหวังเอาผิดขรก.เอี่ยวทุจริต

ตั้งกก.สอบโปรเจคสภาหวังเอาผิดขรก.เอี่ยวทุจริต

"จเร"รองเลขาธิการสภาฯ ตั้งกรรมการสอบโครงการฉาว หวังผลเอาผิดข้าราชการที่มีเอี่ยวทุจริต เน้นสอบ5โครงการ

นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการาสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยเน้นการตรวจสอบโครงการที่ถูกร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส ได้แก่ 1.โครงการจัดซื้อจัดจ้างนาฬิกาแบบแขวนผนัง , 2.โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (ตู้น้ำ) , 3.โครงการจัดซื้อจัดจ้างปูหินอ่อนบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7, 4.โครงการปรับปรุงห้องงบประมาณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ห้องแลกบัตรประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ห้องผู้สื่อข่าว ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องยุทธศาสตร์ และ 5.โครงการปรับปรุงห้องสุขา อาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กษาปณ์) ถนนประดิพัทธ์ โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 8 คน อาทิ นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นประธานกรรมการฯ นายคุณวุฒิ ตันตระกูล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นรองประธานกรรมการ นายสมชาติ ธรรมศิริ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายประวิช ตั้งใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการ

สำหรับเหตุผลของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณและคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของข้าราชการฝ่ายนิติบัญญัติ หลังจากที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวประเด็นทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในอำนาจหน้าที่ของกรรมการฯ สามารถเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งนี้การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเป็นคนละส่วนกับเรื่องที่คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาฯ ตรวจสอบ เพราะจะมุ่งการพิจารณาถึงการเอาผิดทางวินัยข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

แหล่งข่าวจากรัฐสภาเปิดเผยด้วยว่ากรณีที่คสช. ได้กำชับให้ส่วนราชการเข้มงวดเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานให้มีความโปร่งใสนั้น ยังคงมีประเด็นที่ข้าราชการจับกลุ่มวิจารณ์ถึงความเหมาะสม ต่อประเด็นการจ้างข้าราชการระดับสูงที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ฐานะผู้ชำนาญการ และได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท โดยไม่มีการกำหนดภารกิจ หรือหน้าที่ให้ปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวเข้ามามีตำแหน่งเพื่อรับค่าตอบแทนฟรีๆ ทั้งนี้ส่วนราชการเคยเสนอให้นายจเร ทบทวนเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใด สำหรับรายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการที่ได้รับการว่าจ้าง ได้แก่ 1.น.ส.ศศิเพ็ญรัตน์ พลสนะ ผู้ชำนาญการด้านสังคม 2.นายนุกูล สัญฐิติเสรี ผู้ชำนาญการด้านการเมือง 3.นายทวีเกียรติ ชวลิตถวิล ผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย และ 4.นายสมพล วณิคพันธุ์ ผู้ชำนาญการด้านต่างประเทศ