กกพ.ลุยอนุมัติโรงไฟฟ้ามิย.46ราย

กกพ.ลุยอนุมัติโรงไฟฟ้ามิย.46ราย

กกพ.อนุมัติใบอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วกว่า 500 ราย เผยเดือนมิ.ย.พิจารณาอนุมัติ 46 ราย

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความความคืบหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือร.ง.4 ในส่วนของโครงการโซลาร์รูฟท็อฟ หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภท ที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ร.ง.4 มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้หลังจากได้มีการยกเลิกคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้ว ทำให้ในช่วงเดือนมิ.ย. กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการส่งคำขอผลิตไฟฟ้าประเภทกิจการโรงงานมายังสำนักงาน กกพ. จำนวน 23 ราย กำลังการผลิตรวม 757.71 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 ราย กำลังผลิต 378.49 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) จำนวน 6 ราย กำลังผลิต 55.04 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอื่น (ลม ขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ) อีกจำนวน 13 ราย กำลังผลิตรวม 324.18 เมกะวัตต์ ซึ่งสำนักงาน กกพ. มั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน

"ในช่วงนี้กรมโรงงานส่งเรื่องมาให้ กกพ. พิจารณาเพิ่มมากขึ้น แตกต่างจากเดิมที่ทยอยส่งเรื่องมาให้พิจารณาเป็นระยะๆ แต่กกพ.มั่นใจว่าจะสามารถออกใบอนุญาต ร.ง.4 ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างแน่นอน หากเอกสารมีความครบถ้วนและถูกต้อง ก็จะสามารถดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาได้ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากสถิติที่ผ่านมา กกพ. ใช้เวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ร.ง.4 จนถึงแจ้งผลการพิจารณาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 วัน"

อย่างไรก็ตาม กรณีที่บางครั้งเอกสารจาก กรมโรงงาน ส่งมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ทางสกพ.จะรีบประสานให้ผู้ประกอบการนำมาส่ง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกับสำนักงานโดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน ยกเว้นกรณีที่ขาดเอกสารหลักจำนวนหลายรายการ หรือมีประเด็นไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย ทางสำนักงานจึงจะส่งเรื่องกลับกรมโรงงาน ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้เวลาในการติดตามรวบรวมเอกสารให้สมบูรณ์ก่อนนำเสนอกกพ. พิจารณาอนุญาต

เขายืนยันว่า สำนักงาน กกพ. ดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต ร.ง.4 ให้เป็นไปตามกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เน้นความรอบคอบ ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้องของเอกสารด้วย โดยที่ผ่านมา กกพ. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาต ร.ง.4 ไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 512 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 9,241.84 เมกะวัตต์