คสช.เคาะ4.7พันล.ช่วยชาวนาปีผลิตใหม่

คสช.เคาะ4.7พันล.ช่วยชาวนาปีผลิตใหม่

คสช.เคาะมาตรการช่วยเหลือชาวนา ปีการผลิตนาปี 2557/58 เดินหน้าลดต้นทุนการผลิต ใช้งบ4,747ล้านบาท

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.เป็นประธาน วานนี้ (24 มิ.ย.) ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนาในฤดูการผลิตข้าวนาปี 2557/58 โดยมาตรการการช่วยเหลือชาวนาในปีการผลิตต่อไป ซึ่งจะไม่มีการใช้เงินเข้าไปแทรกแซงหรือบิดเบือนราคาข้าวในตลาด

นายชวลิต กล่าวว่าการอุดหนุนชาวนาในปีนี้ จะครอบคลุมชาวนาทั้งระบบที่ปลูกข้าวทั่วประเทศประมาณ 60 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณข้าวที่ผลิตได้ 30 ล้านตัน โดยใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,747 ล้านบาท เป็นเงินในการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) รวมทั้งใช้เงินในบางส่วนในมาตรการส่งเสริมการตลาดข้าวของกระทรวงพาณิชย์เท่านั้น

ทั้งนี้ คสช.อนุมัติให้ ธกส.ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับชาวนารายละ 50,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 3% เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ชาวนานำเงินจำนวนดังกล่าว ไปใช้ในการลงทุนปลูกข้าวในฤดูกาลต่อไป โดยในส่วนนี้คิดเป็นการลดต้นทุนให้กับชาวนาได้ 150 บาทต่อไร่

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรได้รายงานว่า มาตรการระยะสั้นในการช่วยเหลือชาวนากระทรวงเกษตร ได้มีการประชุมกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตของชาวนา โดยได้รับการยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือ ในการลดต้นทุนการผลิตของชาวนาลงให้ได้ 432 บาทต่อไร่ จากต้นทุนเฉลี่ยของชาวนาที่ 4,787 บาทต่อไร่ เหลือไร่ละ 4,355 บาท แบ่งเป็นการลดราคาปุ๋ยเคมีลงไร่ละ 40 บาท สารเคมีที่ใช้ในการปลูกข้าวลดลง 20 บาทต่อไร่ เมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง 122 บาทต่อไร่ ค่าเช่ารถเกี่ยวข้าวลดลง 50 บาทต่อไร่ และค่าเช่าที่นาลดลง 200 บาทต่อไร่

นอกจากนี้ ให้มีมาตรการเสริมเพื่อส่งเสริมให้ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณตันละ 8,500 - 9,000 บาทต่อตัน ได้แก่ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดยให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการสินเชื่อ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกรฯ 2 หมื่นล้านบาท โดยมีเป้าหมายรวบรวมข้าว 3 - 4 ล้านตัน และรวบรวมไว้แปรรูป 4 แสนตัน โดยใช้งบประมาณ 900 ล้านบาท

สำหรับมาตรการส่งเสริมการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ แบ่งเป็น 1. ให้มีการเร่งหาตลาดใหม่ โดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการในเรื่องผลักดันการส่งออกข้าวในตลาดสำคัญ โดยส่งเสริมการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และส่งเสริมการขายข้าวภายในประเทศและต่างประเทศ 2. ช่วยเหลือผู้ประกอบการการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าว โดยชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือก และเก็บสต็อกไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากปริมาณ 2 ล้านตัน ไม่เกิน 6 เดือน และชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ใช้งบประมาณ 315 ล้านบาท

3.เชื่อมโยงการตลาดข้าวในประเทศและต่างประเทศ โดยให้กระทรวงพาณิชย์จัดหาช่องทางจำหน่ายข้าวในช่องทางใหม่ๆ ในส่วนราชการอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล เรือนจำ ค่ายทหาร ฯลฯ และ 4.การชะลอสินเชื่อเกษตรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (ประกันยุ้งฉาง) โดยให้สินเชื่อเกษตรกรในอัตรา 80% ของราคาตลาดเฉลี่ยเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมาก โดยการเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อรักษาระดับราคาที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก งบประมาณ 834 ล้านบาท