ภาวะเงินตราต่างประเทศประจำสัปดาห์วันที่ 27-31 ม.ค. 57

ภาวะเงินตราต่างประเทศประจำสัปดาห์วันที่ 27-31 ม.ค. 57

ทิศทางบาทอ่อนค่า จากการลด QE ของสหรัฐ และปัจจัยการเมืองที่ไม่แนนอน

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)