การเมืองร้อน กดดันศก.เดือนธ.ค.ชะลอ

การเมืองร้อน กดดันศก.เดือนธ.ค.ชะลอ

แบงก์ชาติเผยการเมืองร้อน กดดันตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือนธ.ค.56 ชะลอตัวลงต่อเนื่อง การผลิตอุตสาหกรรม-การใช้จ่ายภาคเอกชน ทรุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า เศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2556 โดยรวมชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรรมและการใช้จ่ายภาคเอกชน เนื่องจากภาคธุรกิจและครัวเรือนยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ในส่วนของอุปสงค์จากต่างประเทศ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง จากผลของกฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนเป็นสำคัญ ขณะที่การส่งออกสินค้าปรับดีขึ้นบ้างตามทิศทาง การฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาอาหารสด ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการเกินดุลการค้า ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ และการลงทุน ในตราสารหนี้ต่างประเทศของนักลงทุนไทย โดยรวมดุลการช าระเงินขาดดุลเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมและ การลงทุน โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 6.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการผลิตที่ลดลงของ 1) ยานยนต์ที่ได้เร่งผลิตไปมากในปีก่อน ประกอบกับค าสั่งซื้อต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอ ที่จะชดเชยค าสั่งซื้อในประเทศที่ลดลง 2) เบียร์ที่ผลิตลดลงตามความต้องการ ส่วนหนึ่งจากราคาที่เพิ่มขึ้นตามการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในเดือนกันยายน ประกอบกับสต็อกยังอยู่ในระดับสูง และ 3) กุ้งแช่แข็งที่ยังประสบปัญหาโรคระบาด สำหรับดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 8.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่เร่งลงทุนไปมากแล้วในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับมีผู้ประกอบการบางส่วนเลื่อน การลงทุนออกไปเพื่อรอประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ท าให้การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัว ในขณะที่การลงทุนก่อสร้างชะลอลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนที่หดตัว ทำให้การนำเข้าสินค้าทุน ยานยนต์และชิ้นส่วน รวมทั้งวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงหดตัว โดยการนำเข้ามีมูลค่า 16,280 ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 9.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางทรงตัวจากเดือนก่อน เนื่องจากประชาชนยังระมัดระวัง การใช้จ่าย โดยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 0.2 ตาม การใช้จ่ายในสินค้าคงทนโดยเฉพาะยานยนต์ที่หดตัวจากฐานที่สูงในปีก่อนและความต้องการซื้อยานยนต์ใหม่ ที่น้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนขยายตัวชะลอลงในบางหมวด อาทิ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม

ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลงจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 รวมถึงได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนนี้มีจำนวน 2.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากร้อยละ 11.9 ในเดือนก่อน

เศรษฐกิจโลกที่ปรับดีขึ้นส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าอย่างช้าๆ โดยการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 18,277 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 1.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและยางพารา รวมทั้งการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้าในบางหมวดยังหดตัวเนื่องจากเผชิญข้อจำกัดในการผลิต อาทิ สินค้าประมงจากโรคระบาดในกุ้ง และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จากข้อจำกัด ในการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อผลิตสินค้าที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค

รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 6.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากผลด้านราคาเป็นส าคัญ โดยเฉพาะราคาปาล์มน้ ามันและมันส าปะหลังปรับสูงขึ้นตามความต้องการในการผลิตพลังงานทดแทน รวมทั้งราคากุ้งและปศุสัตว์ที่ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ

อย่างไรก็ดี ราคาข้าวยังคงลดลงตามราคาในตลาดโลกเนื่องจากผลผลิตของประเทศผู้ผลิตส าคัญเพิ่มขึ้น ส่วนราคายางพาราปรับลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักยังไม่มากพอที่จะท าให้ราคาปรับขึ้นได้ สำหรับผลผลิตทางการเกษตรขยายตัวตามผลผลิตข้าวที่ปริมาณน้ าและภูมิอากาศเอื้ออ านวย และผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้นตามการขยายพื้นที่เพาะปลูกในช่วงก่อนหน้า

ภาครัฐใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน จากการเร่งโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ส าหรับรายได้น าส่งลดลงตามภาษีสรรพสามิตและภาษีฐานการค้าระหว่างประเทศ สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง ประกอบกับได้รับผลของฐานที่สูงในเดือนเดียวกัน ปีก่อนที่มีการน าส่งรายได้จากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G รายจ่ายที่มากกว่ารายได้ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินสด 118 พันล้านบาท

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.67 ตามราคาอาหารสดที่ผลผลิตผักและผลไม้ออกสู่ตลาดมาก ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการเกินดุลการค้า ขณะที่ ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ และการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศของนักลงทุนไทย ในภาพรวมดุลการช าระเงินขาดดุลเล็กน้อย

สรุปทั้งปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวชะลอลง ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวหลังจาก ที่เร่งใช้จ่ายไปมากในปีก่อน ประกอบกับผู้ประกอบการบางส่วนชะลอเลื่อนการลงทุนออกไปเพื่อประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ในขณะเดียวกันการส่งออกสินค้าฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ เนื่องจากบางอุตสาหกรรมประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมีข้อจพกัดด้านเทคโนโลยีการผลิตจึงไม่สามารถผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนไปได้มากนัก สำหรับภาครัฐมีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยลงจากปีก่อนตามการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ทำได้ต่ำกว่าปกติ ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสูงและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปี 2556

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำอัตราเงินเฟ้อชะลอลงตามราคาพลังงานและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ส่วนใหญ่เป็นผลจากการน าเข้าทองค า และการส่งกลับกำไรและเงินปันผลไปต่างประเทศ ส่วนดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายเกินดุลจากการกู้ยืมเงินต่างประเทศของสถาบัน รับฝากเงินและการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนต่างประเทศ โดยรวมทำให้ดุลการชำระเงินขาดดุล