เครือข่ายแพทย์เรียกร้องไม่ไปเลือกตั้ง

เครือข่ายแพทย์เรียกร้องไม่ไปเลือกตั้ง

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ฯร่อนจม.เปิดผนึกถึงทุกกระทรวง เรียกร้องใช้สิทธิ "No vote" ไม่ไปเลือกตั้ง

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของรัฐทุกกระทรวงทบวงกรม พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกคน โดนเนื้อหาสำคัญ ระบุว่า เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย ประชาคมสาธารณสุข กลุ่มโรงเรียนแพทย์ 7 สถาบัน ประกอบด้วย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยรังสิต และนายกสภาวิชาชีพ 7 สาขา ประกอบด้วย นายกแพทยสภา นายกทันตแพทยสภา นายกสภาการพยาบาล นายกสภาเภสัชกรรม นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสภากายภาพบำบัด และนายกสัตวแพทยสภา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงจุดยืน เพื่อแก้ปัญหาของประเทศอย่างจริงจัง ดังนี้

1.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หาทางออกเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. เพื่อแสดงให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง โดยเฉพาะด้านการเมืองในประเด็นการได้มาซึ่งอำนาจ การใช้อำนาจและการตรวจสอบอำนาจรัฐ ประกอบกับข้อเสนอให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ไม่เป็นที่ยอมรับจากรัฐบาล เราจึงขอใช้สิทธิไม่ไปเลือกตั้งเฉพาะครั้งนี้ (NO VOTE) และ3.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าร่วมในการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังกับทุกภาคส่วน ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ขณะที่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ประชาคมสาธารณสุขออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์การคุกคามบุคลากร สาธารณสุข เนื้อความสำคัญ ระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะกดดัน ข่มขู่ คุกคาม จนถึงการใช้ความรุนแรงต่อบุคลากรสาธารณสุขในหลายจังหวัด ประชาคมสาธารณสุขขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้ 1.เราจะยึดมั่นในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดูแลรักษาประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 2.เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรมตลอดจนเสนอทางออกให้กับสังคม ในฐานะพลเมืองที่ดีของแผ่นดิน โดยไม่ละทิ้งหน้าที่และไม่ริดรอนสิทธิของผู้อื่น 3.เราเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน และ4.ขอประณามการข่มขู่ คุกคาม และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้ที่มีความเห็นต่างและจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องบุคลากรสาธารณสุขอย่างเต็มกำลัง