พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ณ ลานคนเมือง กทม.