จี้'บี เตชะอุบล'แก้ไขทำเทนเดอร์หุ้นไออีซี

จี้'บี เตชะอุบล'แก้ไขทำเทนเดอร์หุ้นไออีซี

ก.ล.ต.ยืนยันให้"บี เตชะอุบล"เร่งแก้ไขทำคำเสนอซื้อหุ้น"อีไอซี"ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เนื่องจากการเสนอซื้อหุ้นอีไอซี ในตลาดสูงกว่าราคาเทนเดอร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยกรณีที่นายบี เตชะอุบล ส่งหนังสือเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 เพื่อชี้แจงการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (EIC) และขอความเป็นธรรมต่อคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่ง ก.ล.ต. ขอให้นายบีชี้แจงและแก้ไขการกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของ EIC ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจงของนายบีที่ว่าได้ขายหุ้น EIC ทั้งหมด 1,017,500 หุ้น ออกไปในวันและราคาเดียวกับที่ได้ซื้อมาแล้ว เป็นข้อเท็จจริงที่คณะอนุกรรมการฯ ได้นำมาพิจารณาและวินิจฉัยไปแล้ว จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริงใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาได้ นอกจากนี้ การที่นายบีชี้แจงว่าได้ส่งหนังสือแจ้งยืนยันบอกเลิกการทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวต่อบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะตัวแทนนายหน้า เพื่อให้ผลการซื้อขายหุ้นตกเป็นโมฆะนั้น ไม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จึงไม่มีผลต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เช่นเดียวกัน

ก.ล.ต. เห็นว่านายบีได้เสนอซื้อหุ้น EIC จากผู้ถือหุ้นบางรายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในราคาที่สูงกว่าราคาเสนอซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำเสนอซื้อ ทำให้ราคาเสนอซื้อจากผู้ถือหลักทรัพย์ทุกรายไม่เป็นไปในราคาหรือรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ออกตามความในมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แม้นายบีจะได้ขายหุ้นออกไปในภายหลังก็ตาม

ก.ล.ต. จึงขอให้นายบีเร่งแก้ไขการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งเปิดเผยแนวทางดำเนินการดังกล่าวให้ EIC เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป