กองทุนรวม...แบ่งตามนโยบายการลงทุน

กองทุนรวม...แบ่งตามนโยบายการลงทุน

"กองทุนรวม" แบบแบ่งนโยบายการลงทุน อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่พอมีความรู้ด้านการลงทุน

หลังจากที่ได้รู้จักเกี่ยวกับ "กองทุนปิด" และ "กองทุนเปิด" กันไปแล้ว ทีนี้มาลองทำความรู้จักกับประเภทของกองทุนรวมแบ่งตามนโยบายการลงทุนแบบทั่วไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนด โดยแบ่งออกได้เป็น 3 นโยบายหลักๆ ดังนี้

1. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ วอร์แรนท์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องนำเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารหนี้ หรือเงินฝากก็ได้

แน่นอนว่ากองทุนรวมประเภทนี้สามารถสร้างโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่ากองทุนรวมประเภทอื่นๆ และอาจมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกองทุน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่สูงตามมาด้วย เนื่องจากตราสารทุนเป็นตราสารที่มีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูงนั่นเอง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กองทุนรวมตราสารทุนเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง กล้าได้กล้าเสีย เข้าใจในธรรมชาติความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้น และต้องการรับผลตอบแทนในอัตราที่สูง หรือเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความต้องการลงทุนในตราสารทุน แต่ไม่มีความรู้ และความชำนาญที่มากพอ ไม่รู้ทิศทางการลงทุน กลัวจะซื้อขายผิดจังหวะเวลา จึงต้องพึ่งพามืออาชีพให้ลงทุนแทนให้

2. กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (General Fixed Income Fund) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะในเงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นได้ทั้งตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว แต่ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน รวมถึงตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพได้ (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.) กองทุนประเภทนี้โดยปกติมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำ ไปจนถึงความเสี่ยงในระดับปานกลาง โดยอัตราผลตอบแทนจะไม่หวือหวา หรือผันผวนเหมือนกับกองทุนรวมตราสารทุน และอาจมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกองทุนรวม นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งตามอายุตราสารออกได้เป็น

2.1. กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed Income Fund) ที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ซึ่งมีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งมากกว่าหนึ่งปี

2.2. กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed Income Fund) ที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ซึ่งมีอายุเฉลี่ยในการถือครอง ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินหนึ่งปี

กองทุนรวมตราสารหนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก ต้องการความมั่นคง และไม่ได้คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูง และหวือหวา หรือเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความต้องการลงทุนในตราสารหนี้แต่มีอุปสรรคในการลงทุน หรือพลาดโอกาสในการจองซื้อพันธบัตรภาครัฐ หรือหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนในช่วงที่ออกเสนอขายในครั้งแรก

3. กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนได้ทั้งในตราสารทุน และตราสารหนี้ โดยบริษัทจัดการลงทุนจะให้ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้กำหนดการจัดสรรเงินลงทุนในตราสารแต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้นๆ แต่อาจมีการกำหนดเพดานการลงทุนในตราสารทุนไว้ไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็เป็นได้

แน่นอนว่าอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมประเภทนี้มักอยู่ในระดับปานกลาง โดยอาจมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกองทุนรวม จึงเหมาะกับนักลงทุนที่พอจะมีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในระดับหนึ่ง หากแต่ไม่มีเวลา หรือไม่สามารถที่จะผสมสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเองนั่นเอง