ช.การช่างรับปันผลน้ำประปาไทย550ล.

ช.การช่างรับปันผลน้ำประปาไทย550ล.

กลุ่มช.การช่าง รับเงินปันผลจากน้ำประปาไทยเกือบ 550 ล้านบาท ผลจากน้ำประปาไทย รับรู้การจำหน่ายเงินลงทุนไอพีโอของหุ้น"ซีเค พาวเวอร์"

บริษัท น้ำประปาไทย (TTW) รายงานผลประกอบการงวดปี 2556 มีกำไรสุทธิรวม 2,573.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.9%จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรอยู่ที่ 2,337.50 ล้านบาท

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัทน้ำประปาไทย เปิดเผยว่าสาเหตุที่กำไรเพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น 4.9% เนื่องจากรายได้จากการขายน้ำประปาสูงขึ้น และรายได้จากการขายน้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี (PTW) ซึ่งมีฐานะบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น

รายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น 22% เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น และมีการปรับราคาค่าบริการดูแลระบบขึ้นจากปีก่อนในนิคมอุตสาหกรรมอื่นที่บริหารจัดการโดยบริษัทย่อย รวมทั้งกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 100% เนื่องจากบริษัทขายหุ้นบริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) จำนวน 999,999 หุ้นในราคา หุ้นละ 13 บาทต่อหุ้นกับประชาชนทั่วไป โดยบริษัทได้กำไรจากการขายประมาณ 3 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ซีเค พาวเวอร์ ได้ออกหุ้นใหม่จำนวน 180 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 13 บาท ต่อหุ้น ทำให้ซีเค พาวเวอร์ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น 30% จาก 25% เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทจึงได้ปรับปรุงบัญชีเงินลงทุนใน ซีเค พาวเวอร์ ในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้กำไรเสมือนขายจริงจำนวน 110 ล้านบาท จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในซีเค พาวเวอร์

ส่วนรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 48.6% เนื่องจากในปี 2556 บริษัทน้ำประปาไทย ได้รับคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 รวมจำนวน 347.3 ล้านบาท สำหรับปี 2555 น้ำประปาไทย ได้รับคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2551 และบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2554 สูงเกินจริง รวมจำนวน 152.6 ล้านบาท

การใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ที่สิ้นสุดเดือนก.ค.2555 ไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัท เริ่มยื่นชาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายน้ำประปาในเดือนก.พ. 2547

ดังนั้นสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ควรจะสิ้นสุดเดือนม.ค.2555 ไม่ใช่เดือนก.ค.2555 และเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนส.ค.2555 บริษัทไม่ได้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิเดือนก.พ.-ก.ค.2555 ในไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทจ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเงินเพิ่มจากการชำระภาษีดังกล่าวล่าช้าจำนวน 200.5 ล้านบาท 34.3 ล้านบาท และ 25.7 ล้านบาทตามลำดับ โดยบริษัท บันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินเพิ่มจากการชำระภาษีล่าช้ารวมจำนวน 60 ล้านบาท ไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทน้ำประปาไทย ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 0.35 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.13 บาท และส่วนที่ได้รับการส่งเสริม 0.22 บาท

จากการสำรวจข้อมูลในโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทน้ำประปาไทย พบว่า กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ประกอบด้วย บริษัททางด่วนกรุงเทพ หรือ BECL และบริษัทช.การช่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ถือครองหุ้นรวมกันอยู่ที่ 1567.52 ล้านหุ้น หากคิดตามอัตราเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 548 ล้านบาท