DTAC - ซื้อ

DTAC - ซื้อ

ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อ

ประเด็นการลงทุน
เราปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น DTAC จาก ขาย เป็น ซื้อ เนื่องจากราคาหุ้น ณ ปัจจุบันปรับตัวลงต่ำกว่าราคาเป้าหมาย ณ สิ้นปี 2557 ของเรา เรายังคงคาดว่ากำไรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น หลังจากนั้นกำไรสุทธิในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น HoH แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในกลุ่มสื่อสาร เรายังคงชอบหุ้น ADVANC มากกว่าเนื่องจากอัตราส่วน PER ของ ADVANC ที่ต่ำกว่า (16 เท่าเทียบกับ DTAC ซึ่งอยู่ที่ 18.5 เท่า)

คาดกำไรหลักไตรมาส 4/56 ทรงตัว YoY
เราคาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/56 ที่ 2.53 พันล้านบาท ลดลง 2% YoY และ 8% QoQ ถ้าไม่รวมรายการอัตราแลกเปลี่ยน กำไรหลักอยู่ที่ 2.56 พันล้านบาท ทรงตัว YoY และลดลง 9% QoQ กำไรหลักที่ทรงตัว YoY เนื่องจากผลบวกของรายได้บริการ (ไม่รวมไอซี) ที่เพิ่มสูงขึ้น YoY และภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงกลบผลกระทบจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่เติบโตก้าวกระโดด ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (เพิ่มขึ้น 71% YoY) ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต้นทุนที่เกี่ยวกับค่าประมูลคลื่นความถี่และการขยายโครงข่ายบนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ซ กำไรหลักที่ลดลง QoQ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น เราคาดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพิ่มขึ้น 11% QoQ

เราคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3% YoY และ 10% QoQ และค่าเสื่อมราคารวมถึงค่าตัดจำหน่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 18% YoY และ 2% QoQ เนื่องจากการเร่งติดตั้งสถานีฐานบนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ซซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5,800 สถานี ณ สิ้นปี 2556 จาก 4,765 สถานี ณ สิ้นเดือนก.ย. (โดยเป้าหมายอยู่ที่ความครอบคลุมของโครงข่ายที่ 50% ของจำนวนประชากร ณ สิ้นปี 2556) เราใช้สมมติฐานว่าต้นทุนด้านกฎระเบียบลดลงเล็กน้อย QoQ

เราคาดรายได้บริการรวม (ที่ไม่รวมไอซี) มีแนวโน้มเติบโต 6% YoY และ 2% QoQ ซึ่งปัจจัยหลักยังคงหนุนโดยรายได้นอนวอยซ์ (เพิ่มขึ้น 40% YoY และ 5% QoQ) ให้ตั้งข้อสังเกตว่าทั้งรายได้บริการรวม (ที่ไม่รวมไอซี) และรายได้นอนวอยซ์ในไตรมาส 4/56 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง YoY (เทียบกับรายได้บริการที่ไม่รวมไอซีซึ่งเติบโต 10% YoY และรายได้นอนวอยซ์ซึ่งเติบโต 55% YoY ในไตรมาส 3/56) เนื่องจากภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และแนวโน้มของการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวลง เราคาดว่ารายได้บริการเสียงมีแนวโน้มลดลง 9% YoY และ 2% QoQ ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว (ซึ่งถูกซ้ำเติมด้วยการชุมนุมประท้วงทางการเมือง) ส่งผลให้เราคาดว่ารายได้จากยอดขายเครื่องโทรศัพท์มีแนวโน้มลดลง 11% YoY