AI - ซื้อ

AI - ซื้อ

กำไรจากการขาย AIE จ่ายปันผลพิเศษสูง

รับรู้กำไรขายหุ้น AIE หนุนกำไรสุทธิ 4Q56
เราคาดว่า AI จะมีกำไรสุทธิใน 4Q56 อยู่ที่ 706 ล้านบาท เพิ่ม QoQ และ YoY อย่างมีนัยสำคัญ ผลประกอบการที่ดีขึ้นมากมาจากกำไรจากการขายหุ้น AIE ราว 800 ล้านบาท (สุทธิค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น IPO และภาษีเงินได้) และทำให้ AI ถือหุ้นใน AIE ลดลงเหลือ 59.6% ด้านกำไรจากธุรกิจปกติก่อนภาษี (EBT) ปรับลดลง 25% QoQ และต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ก่อนหน้า เป็นผลมาจากยอดขายลูกถ้วยที่ล่าช้ากว่าคาด ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงและเป็นผลทำให้กำไรก่อนภาษีของปี 2556 จะออกมาต่ำกว่าที่เราคาดประมาณ 14%

จะปรับประมาณการหลังกำไรขั้นต้นธุรกิจลูกถ้วยต่ำคาด
ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าในปีนี้ ยอดขายของบริษัทจะเติบโต 25% YoY และยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง แต่เรายังไม่มั่นใจต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หลังจากที่อัตรากำไรขั้นต้นใน 4Q56 ลดลงต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ก่อนหน้า จนทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยของทั้งปี 2556 จะลดลงเหลือ 14.9% ต่ำกว่าเราคาดไว้ที่ 17.3% นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าความสามารถในการทำกำไรของ AI ในปี 2557 อาจจะไม่แข็งแกร่งเหมือนในปีก่อนเนื่องจากสัดส่วนของการขายลูกถ้วยที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเริ่มลดจำนวนลง

มีเงินปันพิเศษ คาดให้ Yield สูงถึง 12%
ประเด็นสำคัญที่ได้จากการพูดคุยกับผู้บริหารเมื่อวานนี้ คือ เงินปันผลพิเศษที่เกิดจากการขายหุ้น AIE หากเป็นไปตามที่เราประเมินคาดว่า AI จะจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (ประมาณว่าบริษัทจะจ่ายกำไรที่ได้จากการขายหุ้น AIE จำนวน 800 ล้านบาท) คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 12% โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนนนี้ในเดือน มี.ค. ส่วนเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 เราคาดไว้ในอัตราหุ้นละ 70 สตางค์จะจ่ายในช่วงเดือน เม.ย. ให้ผลตอบแทนเงินปันผลอีก 5%