กฟผ.มั่นใจไฟฟ้าไม่ขาดแคลน

กฟผ.มั่นใจไฟฟ้าไม่ขาดแคลน

กฟผ.มั่นใจไฟฟ้าไม่ขาดแคลนในช่วงพม่าหยุดจ่ายก๊าซต้นปี 2557 พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนประหยัดไฟฟ้า

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟผ.มีความพร้อมสำหรับมาตรการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ ในช่วงที่สหภาพเมียนมาร์หยุดส่งก๊าซเพื่อหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานเป็นเวลา 25 วัน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556-14 มกราคม 2557 ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตก ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรีเพาเวอร์ และ โรงไฟฟ้าไตรเอ็นเนอร์ยี่โดยมีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่หายไปประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 3,000 เมกะวัตต์

จากกำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 33,000 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟผ.มีการบริหารจัดการโดยปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลแทน โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำมันเตา จำนวน 111.30 ล้านลิตร และน้ำมันดีเซล จำนวน 10.7 ล้านลิตร ซึ่ง กฟผ. ได้สำรองน้ำมันทั้งน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลให้เพียงพอตลอดช่วงการทำงาน รวมทั้งรองรับกรณีที่งานเสร็จช้ากว่ากำหนดอีก 5 วัน สำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าไม่สูงมากนัก ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 23,000 เมกะวัตต์ (เป็นตัวเลขคาดการณ์ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จริง) ด้วยกำลังผลิตสำรองที่มีอย่างเพียงพอ และมีมาตรการสั่งการทดสอบเปลี่ยนเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า กฟผ.จึงมั่นใจว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการส่งก๊าซในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม การเตรียมการในครั้งนี้ กฟผ.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความมั่นคง และมั่นใจได้ว่าจะมีกำลังผลิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม กฟผ.ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า เช่น ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งจะเป็นการช่วยประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กฟผ.ได้ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ และประสานกับ ปตท. มีการทดสอบระบบพร้อมในการใช้น้ำมันทดแทนก๊าซ จึงขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดูแลระบบไฟฟ้า นอกจากการสำรองน้ำมัน การทดสอบความพร้อมในการเปลี่ยนเชื้อเพลิง กฟผ.ได้ตรวจสอบเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ในสถานีไฟฟ้าและสายส่ง ให้มีความพร้อมสูงสุด พร้อมทั้งจัดทีมเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าแก้ไขอุปกรณ์ที่ผิดปกติ นอกจากนี้ยังได้ประสาน กฟภ.และ กฟน. เตรียมพร้อมสำรับการย้าย load ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน จากมาตรการต่างๆ สมั่นใจได้ว่าจะมีไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการใช้ ในช่วงเวลาที่มีการหยุดก๊าซพม่า