โพลระบุปชช.อยากเห็นการเมืองไทยดีขึ้น

โพลระบุปชช.อยากเห็นการเมืองไทยดีขึ้น

สวนดุสิตโพลระบุประชาชน 88.39% อยากเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี 10 ความหวัง "คนไทย" กับ "การเมืองไทย" ปีใหม่ 2557 จำนวนทั้งสิ้น 1,473 คน ระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2556 สรุปผลดังนี้

อันดับ 1 อยากเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ประเทศชาติมั่นคงมีเสถียรภาพ 88.39%

อันดับ 2 อยากเห็นนักการเมืองรักใคร่สามัคคี เลิกทะเลาะเบาะแว้ง ร่วมมือกันทำงาน 82.28%

อันดับ 3 การเมืองไทยยังคงมีปัญหาต่อไป ไม่สามารถแก้ไขหรือหาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจได้ 76.65%

อันดับ 4 กลัวว่าการเมืองไทยจะย่ำแย่กว่าเดิม ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเสียผลประโยชน์ของตนเอง 73.46%

อันดับ 5 กฎหมายต้องเด็ดขาด บทลงโทษชัดเจน ให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 71.22%

อันดับ 6 ประชาชนและทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วม แสดงความเห็นทางการเมืองให้มากขึ้น 65.04%

อันดับ 7 ควรจัดให้มีการเลือกตั้งที่แน่นอน ประชาชนจะได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ เลือกคนดีมาทำงาน 52.41%

อันดับ 8 มีผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง เป็นคนดี มีคุณธรรม /นักการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริต 45.35%

อันดับ 9 ประชาชนอยู่ดีกินดี บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักใคร่สามัคคี 43.92%

อันดับ 10 ควรปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ นักการเมืองรุ่นใหม่ๆเข้ามาบริหารประเทศให้ก้าวหน้า 42.63%