ปี56ต่างชาติลงทุนในไทยเฉียด2หมื่นล้าน

ปี56ต่างชาติลงทุนในไทยเฉียด2หมื่นล้าน

บอร์ดต่างด้าวไฟเขียวต่างชาติ 408 รายลงทุนในไทย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกือบ 2 หมื่นล้านบาท

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 43 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ จำนวน 1,112 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย จำนวน 585 คน

ทั้งนี้ ธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการ จำนวน 24 ราย คิดเป็น 56% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 824 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน ให้เช่าพื้นที่อาคาร และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ และอินเดีย

ธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค จำนวน 10 ราย คิดเป็น 23% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 30 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ รองลงมาเป็นการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของสำนักงานใหญ่ที่จำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้สินค้าในประเทศไทย ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ธุรกิจค้าส่ง จำนวน 4 ราย คิดเป็น 9% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 171 ล้านบาท ได้แก่ การค้าส่งสินค้าต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถยนต์ สินค้าประดับยนต์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องครัว และเครื่องสำอาง ให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มและตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ เยอรมนีและญี่ปุ่น

ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 2 ราย คิดเป็น 5% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาตมีเงินลงทุนจำนวน 6 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเจียร และกลึงให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และค้าปลีกเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตยานยนต์ให้แก่บริษัทในเครือและผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทในเครือ ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่นและอิตาลี

คู่สัญญากับภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 2 ราย คิดเป็น 5% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 71 ล้านบาท ได้แก่ บริการสำรวจข้อมูลทางธรณีวิทยาด้วยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ ให้แก่ บจ.ปตท.สผ. สยาม และบริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบสถานีขนถ่ายมูลฝอย ให้แก่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ฝรั่งเศสและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ธุรกิจนายหน้าตัวแทน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 2% ของธุรกิจที่ได้รับอนุญาต มีเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท ได้แก่ การเป็นนายหน้าตัวแทนเพื่อจัดหาสินค้าให้แก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ ประเทศที่ได้รับอนุญาต คือ ญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2556 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 23 % และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 23% เช่นเดียวกัน โดยในปี 2556 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 408 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจำนวน 18,938 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 5,921 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 21% และเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น 16 %