พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติขายสุทธิ716ล้าน

พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติขายสุทธิ716ล้าน

พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติขายสุทธิ 716 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขาย 1,858 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง

ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ดังนี้

กลุ่ม ปริมาณซื้อ(ลบ.) ปริมาณขาย(ลบ.) สุทธิ(ลบ.)

นักลงทุนสถาบันในประเทศ 6,241.15 8,099.41 -1,858.25

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,625.93 2,229.82 396.11

นักลงทุนต่างประเทศ 8,794.07 9,510.31 -716.25

นักลงทุนรายย่อยในประเทศ 16,022.09 13,843.69 2,178.39