กฤษฎีกาชี้เลื่อนเลือกตั้งเฉพาะเขตที่สุดวิสัย

กฤษฎีกาชี้เลื่อนเลือกตั้งเฉพาะเขตที่สุดวิสัย

"กฤษฎีกา"แจงรัฐบาลสนับสนุนกกต.ให้เลือกตั้งเกิดสุจริต ยุติธรรม ย้ำเลื่อนเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีสุดวิสัย จลาจล เฉพาะเขตเท่านั้นภายใน7วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้(27ธ.ค.) ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะหยุดพักผ่อนยาวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนายกฯไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม แต่ก็ทักทายสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตามปกติ ดูไม่เคร่งเครียด

นอกจากนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ก็ส่งเอกสารสำเนาคำแถลงของกกต.ทั้ง 5 คนในเรื่องการเสนอเลื่อนวันเลือกตั้ง มาให้นายกฯมาพิจารณาอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยนายชูเกียรติ รัตนชัยยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ทำบันทึกข้อความถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแนะและเสนอความเห็นจากข้อเสนอให้เลื่อนวันเลือกตั้งของกกต.เพื่อประกอบการพิจารณาหลังจากที่นายกฯได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่กกต.มีคำแถลงการณ์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ในเรื่องการเสนอให้เลื่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งออกไป

ในส่วนของข้อเสนอความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องของข้อเสนอเลื่อนวันเลือกตั้งมีความเห็นว่า"เมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2ก.พ.2557 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) พ.ศ.2550 กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามวันที่กำหนด และได้ให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของกกต. โดยกำหนดให้กกต.มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ บุคคลใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.จะต้องระวางโทษทางอาญา ตามที่กำหนดในมาตรา43 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งตั้ง 2550

กรณีก่อนวันเลือกตั้งเกิดจราจล เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นที่ทำให้ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งภายในวันที่กำหนดได้ กฎหมายในมาตรา 78 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ กำหนดวิธีการดำเนินการต่อไป โดยกกต.สามารถกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้โดยเร็ว หรือจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กกต.กำหนด ทั้งนี้ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ประจำปี 2554 ข้อ 203 กำหนดให้กกต.กำหนดวันลงคะแนนใหม่ของเขตเลือกตั้งที่มีจลาจล เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นด้วยว่า กกต.มีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งตามที่กำกหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกายุบสภา ซึ่งขณะนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริง และมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่น่าจะเข้าองค์ประกอบของกฎหมาย โดยมีบุคคลมาขัดขวาง การดำเนินการของกกต.แล้ว กกต.ก็สามารถพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้ โดยอาจมีการประสานกับรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการสั่งการ และกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของกกต. และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวันลงคะแนนเลือกตั้งจะกระทำได้ เฉพาะกรณีตามที่กำหนดในมาตรา78 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาของส.ว. เช่น จลาจล เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่นๆที่ทำให้การลงคะแนนเลือกตั้งไม่สามารถกระทำได้ โดยอำนาจในการวินิจฉัยเป็นของกกต. รวมทั้งกกต.จะต้องเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

ดังนั้นกรณีที่จะเข้าเหตุตามกฎหมายดังกล่าวถือเป็นอำนาจของกกต. ที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบกับข้อกฎหมายที่ให้อำนาจแก่กกต.ไว้แล้ว ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงมีความเห็นว่ารัฐบาลอาจชี้แจงว่า รัฐบาลตระหนักในอำนาจหน้าที่ของกกต.ตามกฎหมาย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของกกต. ในสถานการณ์เช่นนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของกกต. อันจะนำมาซึ่งการเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญภายในขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดต่อไป"