พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติขายสุทธิ2.5พันล.

พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติขายสุทธิ2.5พันล.

พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติขายสุทธิ 2,543 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขาย 842 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง

ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ดังนี้

กลุ่ม ปริมาณซื้อ(ลบ.) ปริมาณขาย (ลบ.) สุทธิ (ลบ.)

สถาบันในประเทศ 4,204.00 5,046.07 -842.06

นักลงทุนต่างประเทศ 3,186.46 5,729.80 -2,543.34

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,518.37 3,031.87 486.50

นักลงทุนทั่วไป 15,899.88 13,000.98 2,898.90