ผวากกต.!สั่งงดโฆษณาภาพ-เสียงนายกฯ

ผวากกต.!สั่งงดโฆษณาภาพ-เสียงนายกฯ

"สุรนันทน์"ผวากกต. สั่งทุกกระทรวงงดโฆษณาภาพ-เสียงนายกฯ

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งถึงรัฐมนตรีทุกคนและปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เรื่องแนวทางการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพ และเสียงของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเคร่งครัด ด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเป็นธรรม

จึงขอให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล ดำเนินการในเรื่องการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ปรากฏภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรีตามแนวทางต่อไปนี้

1.ในกรณีที่มีการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ หรือการเผยสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ที่มีภาพหรือเสียงของนายกฯ ขอให้ระงับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นทันที และ 2.ขอยกเลิกแผนหรือการเตรียมการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกฯในทุกรูปแบบ