งดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี27ธ.ค.-3ม.ค.

งดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี27ธ.ค.-3ม.ค.

ครม.เห็นชอบ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี ตั้งแต่ 00.01 น.วันที่27ธ.ค.นี้ถึงเวลา 24.00 น.วันที่3ม.ค.57 คาดสูญเสียรายได้กว่า48ล้าน

รท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายก แถลงผลการประชุมครม.ว่าครม.มีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

โดยกระทรวงคมนาคม รายงานว่า การเสรอเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 จึงได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2557 เวลา 24.00 น. ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ การดำเนินการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว คาดว่าจะมีปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ ทั้งสิ้น 1,252,768 คัน จะทำให้สูญเสียรายได้ประมาณ 48,857,952 บาท แต่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงิน จำนวน 22,168,936 บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ (Vehicle OperatingCost Saving : VOC Saving) 8,429,152 บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในทางเดินทาง (Value of Time Saving : VOTSaving) 13,739,784 บาท อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ (VOC Saving, VOTSaving) ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ต่อผู้ใช้ทางพิเศษ และลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ ในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก