รัฐขาดดุลเงินสด2.1แสนล้าน

รัฐขาดดุลเงินสด2.1แสนล้าน

คลังเผย 2 เดือนแรกงบปี"57 รัฐขาดดุลเงินสด 2.10 แสนล้านบาท ขณะที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 3.9%

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาล ตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. -พ.ย. 2556) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 330,341 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 12,541 ล้านบาท หรือ 3.9% ซึ่งมีปัจจัยหลักมาจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีทั้งสิ้น 514,076 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 97,904 ล้านบาท หรือ16% ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 183,735 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 26,780 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 210,515 ล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 17,000 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 193,515 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 410,409 ล้านบาท

"ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ในปัจจุบัน ความมั่นคงของฐานะการคลังจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้นโยบายการคลังยังคงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลังจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วต่อไป"

นายสมชัย กล่าวว่า ในเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 108,610 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 104,977 ล้านบาท และดุลเงินนอกงบประมาณขาดดุล 3,633 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 210,515 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวน 410,409 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่มีความมั่นคงต่อฐานะการคลังของรัฐบาล

ทั้งนี้ ฐานะการคลังในช่วง 2 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.-พ.ย.56) รายได้นำส่งคลัง รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังสูงขึ้นคิดเป็น 3.9% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการนำส่งรายได้รัฐวิสาหกิจ และรายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 97,904 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายปีปัจจุบัน 476,569 ล้านบาท คิดเป็น 18.9% ของวงเงินงบประมาณ 2,525,000 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว 15.1% และรายจ่ายปีก่อน 37,507 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 25.8%

ด้านรายจ่ายปีปัจจุบันจำนวน 476,569 ล้านบาท ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ 469,155 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8.1% และรายจ่ายลงทุน 7,414 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 85.5%

ส่วนดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ขาดดุล 210,515 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 183,735 ล้านบาท และการขาดดุลเงินนอกงบประมาณจำนวน 26,780 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายจ่ายที่เหลื่อมจ่ายจากปีก่อน 25,800 ล้านบาท การไถ่ถอนตั๋วเงินคลังสุทธิ 8,369 ล้านบาท และรายรับจากการชดใช้เงินคงคลัง 13,424 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้บริหารเงินสดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน โดยชดเชยการขาดดุลด้วยการกู้ 17,000 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลังการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากับ 193,515 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนพ.ย. 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 410,409 ล้านบาท