ปรับเพิ่มค่าโอทีบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ เวรบ่าย-ดึกขึ้น 50% เช็กเลย

ปรับเพิ่มค่าโอทีบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ เวรบ่าย-ดึกขึ้น 50% เช็กเลย

สธ.ปรับเพิ่มค่าโอทีบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ 8% และค่าเข้าเวรบ่าย-ดึก เพิ่มขึ้น 50% หลังไม่ได้ปรับมาตั้งแต่ปี 2555

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับเพิ่มค่าตอบแทน (โอที) บุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพ 8% และค่าเข้าเวรบ่าย ดึกเพิ่มขึ้น 50% หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 

โดยการปรับโอทีให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยจะมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าโอที ลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัดนอกเวลาราชการเพิ่มขึ้น 8% ดังนี้ 

- แพทย์ จาก 1,100 บาท เป็น 1,200 บาท 

- ทันตแพทย์ จาก 1,100 บาท เป็น 1,200 บาท

- เภสัชกร จาก 720 บาท เป็น 780 บาท

- นักวิทยาศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข จาก 600 บาทเป็น 650 บาท 

- พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเทคนิค จาก 480 บาท เป็น 520 บาท 

- เจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทคนิค จาก 360 บาท เป็น 390 บาท 

- เจ้าหน้าที่อื่นๆตามวุฒิจาก 360-600 บาท เป็นเพดานสูงสุด 650 บาท 
ลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ จาก 300 บาท เป็น 330 บาท

ส่วนการปรับเพิ่มค่าตอบแทนเวรบ่าย ดึก เพิ่มขึ้น 50% ประกอบด้วย 

- พยาบาลผลัดบ่าย ดึกจาก 240 บาท เป็น 360 บาท 

- พยาบาลเทคนิคผลัดบ่าย ดึกจาก 180 บาท เป็น 270 บาท

- เจ้าหน้าที่พยาบาลผลัดบ่าย ดึก จาก 145 บาท เป็น 255 บาท

สำหรับกลุ่มนักกายภาพ นักรังสีทางการแพทย์ นักอาชีวะบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์แผนไทย นักกายอุปกรณ์ นักโภชนาการ และนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย จะมีการพิจารณาว่าเข้ากับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการด้านสาธารณสุขด้วยหรือไม่นั้น คาดว่าน่าจะสรุปภายในไม่เกิน 1 เดือน จากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินบำรุงของกระทรวง และกรมบัญชีกลางเพื่อออกประกาศต่อไป