ทอท. เปิดรับสมัครตำแหน่ง "ผู้อำนวยการใหญ่" ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.-13 ธ.ค. 65

ทอท. เปิดรับสมัครตำแหน่ง "ผู้อำนวยการใหญ่" ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.-13 ธ.ค. 65

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ประกาศรับสมัครตำแหน่ง "ผู้อำนวยการใหญ่" กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2565

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการใหญ่" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร และมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี หรืออยู่ในวาระได้จนอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะครบก่อน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีก แต่การต่อสัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

  • คุณสมบัติทั่วไป 

เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย 
  2. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เทียบเท่ากรมขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น

ทั้งนี้ จะต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง QR Code หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ Airportthai

การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดรับยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้าสำหรับการยื่นใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-535-5637 หรือ 02-535-5640

ทอท. เปิดรับสมัครตำแหน่ง "ผู้อำนวยการใหญ่" ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.-13 ธ.ค. 65