พนักงานบริหารพัสดุอาวุโส ปตท. คว้ารางวัล "เพชรพัสดุดีเด่น" ประจำปี 2565

พนักงานบริหารพัสดุอาวุโส ปตท. คว้ารางวัล "เพชรพัสดุดีเด่น" ประจำปี 2565

"สรัญญา เกษสาคร" พนักงานบริหารพัสดุอาวุโส บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น หรือ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2565

ตามที่ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดให้หน่วยงานของรัฐมีการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น หรือ "เพชรพัสดุ" เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ

ในปี 2565 นี้ ทางสมาคมฯ ได้คัดเลือกให้ นางสาวสรัญญา เกษสาคร พนักงานบริหารพัสดุอาวุโส ส่วนจัดหาพัสดุและการพาณิชย์ ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ มอบให้กับพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป โดยได้เข้าพิธีรับรางวัลกับทางสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  

การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานสายอาชีพจัดหาและบริหารพัสดุ ให้ดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไป

พนักงานบริหารพัสดุอาวุโส ปตท. คว้ารางวัล "เพชรพัสดุดีเด่น" ประจำปี 2565