PEA และ มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ ร่วมมือกันจัดหาพลังงานหมุนเวียน ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า

PEA และ มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ ร่วมมือกันจัดหาพลังงานหมุนเวียน ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า

PEA และ บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสวงหาโอกาสร่วมกันในการจัดหาพลังงานหมุนเวียน ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า

21 กันยายน 2565 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วย นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “แสวงหาโอกาสร่วมกันในการจัดหาพลังงาน Renewable energy (RE) ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า” ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
        
PEA ร่วมมือกับ บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จำกัด เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้จัดหาและจำหน่าย Renewable Energy ผ่านระบบโครงข่ายของการไฟฟ้า รวมถึงรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates (RECs) หรือ Energy Attributed Certificates (EACs) รูปแบบอื่นๆ หรือ Carbon Credits รวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

PEA และ มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ ร่วมมือกันจัดหาพลังงานหมุนเวียน ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า
 

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การแสวงหาโอกาสในการจัดหาพลังงาน Renewable energy (RE) ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องการซื้อขายพลังงานสะอาดในประเทศไทย โดยเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้านพลังงานของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านพลังงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรคือ จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

PEA ในฐานะองค์กรที่กำกับดูแลและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงาน ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อขาย พลังงานสะอาด เช่น การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างแรงดึงดูดกลุ่มธุรกิจจากต่างประเทศที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดมาลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยต่อไป ซึ่งนับได้ว่าความร่วมมือนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศมีการยกระดับทางเศรษฐกิจและสามารถบรรลุเป้าหมาย Carbon neutrality ในปี 2050 และ Net zero emissions ภายในปี 2065 ได้ต่อไป

PEA และ มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ ร่วมมือกันจัดหาพลังงานหมุนเวียน ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า กลุ่มมิตรผล ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 ผ่าน 6 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การทำเกษตรสมัยใหม่ ตัดอ้อยสด ลดการเผา ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและปัญหาการเกิดไฟไหม้บริเวณใกล้กับสายส่งของการไฟฟ้าฯ รวมถึงการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต ซึ่งกลุ่มมิตรผลได้พัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ทำให้วันนี้เราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากวัสดุในภาคเกษตรของไทย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือแสวงหาโอกาสร่วมกันในการจัดหาพลังงาน Renewable Energy (RE) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถพิชิตเป้าหมาย Net Zero ได้

PEA และ มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ ร่วมมือกันจัดหาพลังงานหมุนเวียน ผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ความร่วมมือระหว่าง PEA และ บริษัท มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ จำกัด ในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะช่วยยกระดับให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่หมุนเวียนผลิตได้ในประเทศไทย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤติโลกร้อน