อาจารย์-นักศึกษา "สวนสุนันทา" สร้างชื่อระดับโลกจากการประกวดผลงานนวัตกรรม

อาจารย์-นักศึกษา "สวนสุนันทา" สร้างชื่อระดับโลกจากการประกวดผลงานนวัตกรรม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับคณะอาจารย์ และนักศึกษา หลังสร้างชื่อระดับโลกด้านการประกวดผลงานนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ให้คณะอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาอุดรธานี โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย จากการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ด้านการประกวดผลงานนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยและที่ปรึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะเข้ารับเกียรติบัตร และ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา