ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ยังได้สิทธิคุ้มครอง 6 เดือนจริงหรือ

ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน ยังได้สิทธิคุ้มครอง 6 เดือนจริงหรือ

กรณี "ผู้ประกันตน" มาตรา 33 ลาออกจากงาน ยังคงได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน โดยสามารถใช้สิทธิการคุ้มครอง 4 กรณี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กรณี "ผู้ประกันตน" มาตรา 33 ลาออกจากงาน ยังคงได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน โดยสามารถใช้สิทธิการคุ้มครอง 4 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้สิทธิ ต้องส่งเงินสมทบครบก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หมายความว่า

 • กรณีเจ็บป่วย และกรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว 3 เดือน ภายใน 15 เดือน
 • กรณีคลอดบุตร ต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือน ภายใน 15 เดือน
 • กรณีเสียชีวิต ต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายใน 6 เดือน

ทั้งนี้ หากภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนยังไม่ได้กลับเข้าทำงานกับนายจ้าง หรือกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมจะสิ้นสุดลงอัตโนมัติ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แนะว่า หากผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง ต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้คุ้มครองต่อเนื่อง ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังลาออกจากงาน สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยจ่ายเงินสมทบเพียงเดือนละ 432 บาท และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหมือนลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ยกเว้นกรณีว่างงานเพียงกรณีเดียว

 

ขั้นตอนและเอกสารในการรับเงินทดแทนการขาดรายได้

ผู้ประกันตนสัญชาติไทย

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารออมสิน
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ผู้ประกันตนต่างชาติ/คนต่างด้าว

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ถ้าขาดรายได้ไม่ใช้ใบเสร็จ
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  - ธนาคารออมสิน
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

CR สำนักงานประกันสังคม