"สินมั่นคง" ยื่นศาลล้มละลาย! ขอฟื้นฟูกิจการ ลูกค้าประกัน ต้องรู้อะไรบ้าง

"สินมั่นคง" ยื่นศาลล้มละลาย! ขอฟื้นฟูกิจการ ลูกค้าประกัน ต้องรู้อะไรบ้าง

"สินมั่นคง" สุดยื้อ อัปเดตล่าสุด ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชวนไปดูกันว่า มีรายละเอียดอะไรบ้าง ที่ลูกค้าประกัน ผู้ซื้อกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัย ควรทราบ

แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มดีขึ้นตามลำดับ แต่ผลจากการระบาดหนักจากสายพันธุ์เดลต้า และต่อด้วยโอมิครอน จนส่งผลสะเทือนต่อภาคธุรกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะ "ธุรกิจประกัน" ที่ถูกจับตามองต่อเนื่องอย่าง "สินมั่นคงประกันภัย" ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากประกัน "เจอ จ่าย จบ" อันเป็นผลให้สถานะการเงินอ่วมหนัก หลังขาดทุนรุนแรง

ล่าสุด วันที่ 18 พ.ค.65 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง "การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดยมีเนื้อหาหลักใจความ ไล่เรียงไทม์ไลน์ ดังนี้

(1) สำนักงาน คปภ. ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 

(2) คณะกรรมการของ สินมั่นคงประกันภัย พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ.

(3) บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ. เมื่อ 25 เม.ย.65 ที่ผ่านมา

(4) ภายหลัง สำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาคำขอดังกล่าว และให้ความยินยอม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(5) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว เมื่อ 17 พ.ค.65

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าผู้ซื้อประกัน หรือ กรมธรรม์ กับ "สินมั่นคงประกันภัย" พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แจงสาระสำคัญ ของคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ในส่วนของ "แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น" ได้แก่

- การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อนระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้และ/หรือ เพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

- การศึกษาและจัดเตรียมแผนและผลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  • แจ้งถึงลูกค้า-ผู้เอาประกันภัย ทั้ง "ประกันโควิด" และ "ประกันภัยประเภทอื่น"

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการที่มีกฎหมายรองรับและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ 

เช่น ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ ประกันขนส่งทางทะเล

โดยบริษัทฯ จะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามทางการค้าปกติ

-------------------------------------

อ้างอิง : หนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่อง "การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)"