พระเทพฯทรงเปิดงาน 'รักษ์ป่าน่าน ปี3' เน้นความร่วมมืออนุรักษ์

พระเทพฯทรงเปิดงาน 'รักษ์ป่าน่าน ปี3' เน้นความร่วมมืออนุรักษ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 3”

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการ “รักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการ เครือข่ายแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทรงมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการร่วมระดมความรู้ที่จะแสวงหาแนวทางและวิธีการที่จะหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าน่านอย่างแท้จริง

     เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 6 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานสัมมนา 'รักษ์ป่าน่าน' ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับฯ เสด็จ

     ภายหลังจากทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” รวมถึงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มณฑลทหารบกที่ 38 และจังหวัดน่าน จากนั้นเสด็จฯ เข้าหอประชุม และพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 3 ทรงมุ่งหวังให้เป็นเวทีของการร่วมระดมความรู้ที่จะแสวงหาแนวทางและวิธีการที่จะหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าน่านอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นวิธีการที่จะทำให้ประชาชนสามารถอาศัยอยู่กับป่าได้ และนำความรู้ถ่ายทอดสู่เยาวชนเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

      ในการนี้ทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” โดยใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ป่าไม้จะเจริญเติบโตสมบูรณ์ได้ต้องมีน้ำ มีการจัดการน้ำ เมื่อมีน้ำก็มีความชุ่มชื้น ดินดี มีปุ๋ย พืชพรรณต้องอยู่เป็นระบบนิเวศที่พึ่งพากัน ต้องอาศัยสัตว์กินถ่ายมูล กระจายเมล็ด ขณะเดียวกันประชาชนจะอยู่ได้ต้องมีที่พักอาศัย มีที่ทำกิน เพื่อไม่ให้เขารุกที่ป่า

       โดยทรงยกตัวอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์ ทั่วประเทศซึ่งมีโครงสร้างปัญหาคล้ายๆ กันคือเรื่องของป่า โดยใช้การแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างความยั่งยืน

จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง “โครงสร้างการบริหารจัดการที่ส่งผลให้ได้ป่าต้นน้ำของจังหวัดน่านกลับคืนมา” โดย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีประเด็นหลักอยู่ที่การสรุปภาพรวมสถานการณ์ป่าต้นน้ำน่าน โดยในช่วง 10 ปีหลังถือเป็นช่วงที่มีอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าแบบก้าวกระโดด  ตั้งแต่ปี 2551 - 2555 ป่าน่านมีอัตราการถูกทำลายจาก 5.2 หมื่นไร่ต่อปี เพิ่มเป็น 1.25 แสนไร่ ต่อปี ขณะที่ช่วงปี 2555 เป็นต้นมา ป่าน่านมีการถูกทำลายเพิ่มขึ้นสูงถึง 2.5 แสนไร่ต่อปี  ทำให้ จ.น่านที่เคยมีพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน 2507 อยู่ราว 6.4 ล้านไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 4.5 ล้านไร่เท่านั้น 

     "ความสูญเสียในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เป็นความเป็นไปของโลกทุนนิยม ระบบธุรกิจ ไล่ลงมาถึงผู้ผลิตเป็นเกษตรกร สิ่งที่มีร่วมกัน คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้อยู่เกษตรกรในพื้นที่ตกอยู่ในวังวน เพราะความแข็งแรงของระบบ  ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย รวมทั้งตลาดรองรับที่ชัดเจน เป็นระบบที่เบ็ดเสร็จ การที่ใครจะปลูกอย่างอื่นก็กลายเป็นความกลัวว่า จะไม่มีใครมารับซื้อไป"

     โดยนายบัณฑูรนำเสนอแนวคิด ในการแก้ปัญหาด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดสรร เพื่อหยุดพื้นที่รุกป่า ไม่เสียไปมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยมีตุ๊กตาอยู่ที่ 72 เปอร์เซนต์ สำหรับพื้นที่อีก 28 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ 18 เปอร์เซ็นต์ ที่อนุญาตให้ปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ ขณะที่อีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ นั้นยอมให้ปลุกพืซเศรษฐกิจเต็มพื้นที่ แต่ยังคงเป็นป่าสงวนตามกฎหมาย เพื่อเป็นกติกาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งโจทย์สำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงการหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของประชาชนเพื่อไม่ให้กลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆ อีก 

 "พื้นที่ที่จำกัด ทำให้เกิดรายได้ ที่พอ ไม่ต้องไปสู่ชีวิตแบบเดิมอีก ถึงจะได้ชื่อว่าแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน" เขาบอก

     โครงการรักษ์ป่าน่าน เกิดจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใย และทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วที่สุดเพื่อกระตุ้นให้มีการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการประชุมวิชาการเรื่อง "รักษ์ป่าน่าน" ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้แสวงหารูปแบบ ตลอดจนวิธีการปลูกฝังจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับชุมชน

     โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้สนับสนุนหลัก และร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทัพบก องค์กรส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดน่านเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการจัดสัมมนามาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2556

   พระเทพฯทรงเปิดงาน 'รักษ์ป่าน่าน ปี3' เน้นความร่วมมืออนุรักษ์
พระเทพฯทรงเปิดงาน 'รักษ์ป่าน่าน ปี3' เน้นความร่วมมืออนุรักษ์

พระเทพฯทรงเปิดงาน 'รักษ์ป่าน่าน ปี3' เน้นความร่วมมืออนุรักษ์

พระเทพฯทรงเปิดงาน 'รักษ์ป่าน่าน ปี3' เน้นความร่วมมืออนุรักษ์

พระเทพฯทรงเปิดงาน 'รักษ์ป่าน่าน ปี3' เน้นความร่วมมืออนุรักษ์

พระเทพฯทรงเปิดงาน 'รักษ์ป่าน่าน ปี3' เน้นความร่วมมืออนุรักษ์

ภาพโดย NOW26