จัดนิทรรศการ 'ตุ้มโฮมศิลป์' ขับเคลื่อนวงการศิลปะ

จัดนิทรรศการ 'ตุ้มโฮมศิลป์' ขับเคลื่อนวงการศิลปะ

ศิษย์เก่าทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงนิทรรศการ "ตุ้มโฮมศิลป์" ขับเคลื่อนวงการศิลปะ

รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์ อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ

4_10

อาจารย์พัฒนา ฉิมงาม ตัวแทนศิษย์เก่ามหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า ตุ้มโฮมศิลป์ คือภาษาถิ่นอีสานที่มีนัยสำคัญคือ การรวมพลังหรือร่วมกันของกลุ่มคนที่รักและทำงานศิลปะ อันประกอบด้วย ครู อาจารย์ ศิลปินอิสระ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์คือการสร้างเครือข่ายเพื่อการทำกิจกรรมในด้านศิลปะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างสรรค์และการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัยให้กว้างขวางเป็นประโยชน์ ในด้านการศึกษาในระดับต่างๆ

6_3

จะเห็นว่าศิษย์เก่าบางท่านก็เป็นครูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน อาจารย์มหาวิทยาลัยและศิลปินอิสระ ซึ่งมีบริบทการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสร้างกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว จึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย ในด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะและพัฒนาในด้านการเรียนการสอนศิลปะจากฐานรากสู่ระดับที่สูงขึ้น

2_12

การจัดนิทรรศการ ตุ้มโฮมศิลป์ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่มีประกายความคิดจากการตระหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ อาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ๆ น้องๆ ครู อาจารย์ เพื่อขับเคลื่อนวงการศิลปะและการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ผลงาน ที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในภูมิภาคต่อไป

3_13

ทั้งนี้ นิทรรศการศิลปะศิษย์เก่า มหาบัณฑิตทัศนศิลป์ ตุ้มโฮมศิลป์ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดแสดงระหว่าง วันที่ 13-25 กรกฎาคม 2561 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5_9