สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ปริญญาโท) 16 ตำแหน่ง

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ปริญญาโท) 16 ตำแหน่ง

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 16 ตำแหน่ง ใครอยากสมัคร เช็กได้ที่นี่ !

สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศเรื่อง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ. ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 16 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน

  • ระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 

เปิดรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ เว็บไซต์คลิกที่นี่  เลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนไลน์"

 

 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

  • คุณสมบัติทั่วไป
  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
  3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิระดับ ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ภายในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย

ขั้นตอนชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

  • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน การชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
  • ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียม ดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว

หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ สถานะการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

พิมพ์ใบสมัคร

  • ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ปริญญาโท) 16 ตำแหน่ง

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. โทร.  02 547 1000 ต่อ 6321 , 6314