"ประกันสังคม" ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เป็นเวลา 3 เดือน

"ประกันสังคม" ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เป็นเวลา 3 เดือน

"ประกันสังคม" ปรับลดอัตราเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เหลือ 3% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 65 ลดภาระนายจ้าง เพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตน

ภายหลัง คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ....  ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุน "ประกันสังคม" ม.33 และ ม.39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 รายละเอียดดังนี้

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 

ลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตาม ม.33 โดยให้นายจ้าง และผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิมที่จ่ายอยู่ในอัตราร้อยละ 5 ในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 

ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 ด้วยเช่นกัน เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ 

"ประกันสังคม" ลดเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เป็นเวลา 3 เดือน

กรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 นี้ จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคม จัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,044 ล้านบาท โดยที่

  • ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบลดลง 9,080 ล้านบาท
  • นายจ้าง จ่ายลดลง 7,964 ล้านบาท

เป็นการบรรเทาภาระ ของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทั่วประเทศ ให้นายจ้างมีสภาพคล่องเพิ่มและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตน ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วย