การเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิษฐ์