ปรับปรุงภูมิทัศน์เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก