นายกฯ เดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับท