วัดราชบพิธฯ เตรียมความพร้อมการสถาปนา ‘สมเด็จพระสังฆราช’