GULF เปิดโต๊ะรับซื้อหุ้น ไทยคม 6 ม.ค.-9 ก.พ.นี้

GULF เปิดโต๊ะรับซื้อหุ้น ไทยคม 6 ม.ค.-9 ก.พ.นี้

GULF แจ้งตลาดฯ พร้อมเปิดโต๊ะรับซื้อหุ้น ไทยคม อย่างเป็นทางการ เริ่มวันแรก 6 ม.ค.-9 ก.พ.2566 ราคา 9.92 บาทต่อหุ้น

บริษัท กัลฟ์  เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 5 ม.ค. 2566 ว่า  บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100%  ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  THCOM ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้ถือหุ้นของ THCOM เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 6 ม.ค.-9 ก.พ. 2566 ที่ราคา 9.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนการรับซื้อ และกำหนดให้วันที่ 13 ก.พ. 2566 เป็นวันที่ชำระราคาหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้บริษัทฯย่อยของ GULF ได้เข้าไปซื้อหุ้นจากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ซึ่งได้ดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM  จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น (คิดเป็น 41.13%  ของหุ้นที่ออกและจำ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM)  จำนวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 9.92 บาท เสร็จสิ้นแล้ว

ดังนั้น GULF จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM เป็นจำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น (คิดเป็น 58.87% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM) ในราคา หุ้นละ 9.921 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นที่ GULF ซื้อหุ้น THCOM เป็นเงินทั้งสิ้น 10,873 ล้านบาท