กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3300 บาทต่อหน่วย 14 ธ.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3300 บาทต่อหน่วย 14 ธ.ค. นี้

บลจ.บัวหลวง เผยกองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  64 ในอัตรา 0.3300 บาทต่อหน่วย 14 ธ.ค. นี้ ขณะที่ผลการดำเนินงานกองทุนไตรมาส 3/65 เพิ่มสูงขึ้น 25% หลังสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และกองทุนบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าได้ตามแผน

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  64 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  3  ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่  30 กันยายน 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา 0.3300 บาทต่อหน่วย

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  30 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน  FUTUREPF  ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 64 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.1450 บาทต่อหน่วย

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ผลการดำเนินงานของกองทุนในภาพรวมปรับเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 25% จากไตรมาส 2/2565 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและกองทุนรวมสามารถบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลทำให้มีอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 94.4% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจาก 92.2%  ในไตรมาส 2/2565 และทำให้รับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 98.35 ล้านบาท เมื่อรวมกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจำนวน 27.78 ล้านบาท ทำให้กองทุนรวมมีกำไรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 126.13 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ส่งผลทำให้รายได้ค่าเช่าและบริการที่ปรากฎในงบการเงินต่ำกว่ารายได้ที่รับจริงจำนวน 30.22 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจึงนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาปรับปรุงด้วยส่วนต่างรายได้ค่าเช่าและรายการค่าใช้จ่ายทางบัญชี (non-cash expenses) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดและพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุนรวม 

กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่  31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร  (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์