‘ไทยออยล์’ร่วมลงทุน โครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’ดอยซ์แบงก์’

‘ไทยออยล์’ร่วมลงทุน โครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’ดอยซ์แบงก์’

“ ไทยออยล์ “ ประกาศความสำเร็จในการเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยรายแรกที่ร่วมลงทุนโครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ “ธนาคารดอยซ์แบงก์ “ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน และยังวางเป้าสนับสนุนทางการเงินกับโครงการสร้างความยั่งยืนทางศก. 2 แสนล้านยูโร ภายในปี66

"วนิดา บุญภิรักษ์" รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับธนาคารดอยซ์แบงก์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญด้านความยั่งยืนของไทยออยล์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการดำเนินงานที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance)  เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กร 100 ปี อย่างยั่งยืน

 

ไทยออยล์ ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี 2603 ควบคู่กับการสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม เพื่อเติบโตร่วมกันในระยะยาว และยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดสายโซ่อุปทาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งสะท้อนจากการได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ The Dow Jones Sustainability Indices ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

 

"ภิมลภา สันติโชค" กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำธนาคารดอยซ์แบงก์สาขาประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารดอยซ์แบงก์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไทยออยล์ โดยโครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารดอยซ์แบงก์เป็นบริการเงินฝากเพื่อการจัดการกระแสเงินสดของลูกค้านิติบุคคล โดยเงินฝากดังกล่าวมีอายุ 12 เดือนหรือสั้นกว่า โดยเงินที่ธนาคารฯได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมผ่านทางธนาคารดอยซ์แบงก์ (Green Asset Pool) ในมูลค่าที่เท่ากันกับจำนวนเงินฝากที่ได้รับ โดย Green Asset Pool ซึ่งประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนในบริษัท สินทรัพย์ หรือโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงช่วยให้ไทยออยล์สามารถบริหารสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อไปลงทุนกับ Green Asset ได้โดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารด้วยเช่น มี ESG Rating ที่เหมาะสม มีการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจอย่างเปิดเผยมาโดยต่อเนื่อง รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรฐานและหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อันจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมและมีเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

สำหรับโครงการเงินฝากเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารดอยซ์แบงก์ นั้น ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการที่สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนเงิน 200,000 ล้านยูโร ภายในปี 2566 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้าถึงสองปี

จากการรายงานในเดือนกรกฎาคมปี 2565 ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการที่สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจผ่านทางการลงทุนและการให้กู้ยืมไปแล้วมากกว่า 190,000 ล้านยูโร โดยธนาคารได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2563 เป็นต้นมา