คลังเผย 11 เดือนรัฐบาลจัดเก็บรายได้เกินเป้ากว่า 1.17 แสนล้านบาท

คลังเผย 11 เดือนรัฐบาลจัดเก็บรายได้เกินเป้ากว่า 1.17 แสนล้านบาท

คลังเผย 11 เดือนรัฐบาลจัดเก็บรายได้เกินเป้ากว่า 1.17 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีที่เกินกว่าเป้าหมายของกรมสรรพากรกว่า 2.38 แสนล้านบาท ขณะที่ กรมสรรพสามิตจัดเก็บต่ำเป้า 8.22 หมื่นล้านบาท จากผลการลดภาษีน้ำมันดีเซล

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล 11 เดือนของปีงบประมาณ 2565 ว่า ยังคงเกินกว่าเป้าหมายกว่า 1.17 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีที่เกินกว่าเป้าหมายของกรมสรรพากร

ทั้งนี้ รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2.25 ล้านล้านบาท  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.17 แสนล้านบาท หรือ 5.5% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.8 % โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าเป้าหมายตามการขยายตัวของเศรษฐกิจการบริโภค และมูลค่าการนำเข้า  ซึ่งส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงกว่าเป้าหมายตามไปด้วย

ขณะที่ การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ ผลการจัดเก็บภาษีจาก 3 กรมภาษีของประเทศในช่วง 11 เดือนกรมสรรพากรสามารถจัดเก็บรายได้รวม 1.86 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีงบประมาณก่อน 2.48 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.3% และสูงกว่าเป้าหมาย 14.6%หรือ 2.38 แสนล้านบาท  เนื่องจาก มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริโภค และมูลค่าการนำเข้า ที่ส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีนิติบุคคลสูงกว่าประมาณการ

ในขณะที่ กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้อยู่ที่  4.65 แสนล้านบาท ลดลงจากในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน 2.87 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 5.8%และต่ำกว่าเป้าหมาย 15% หรือ  8.22 หมื่นล้านบาท เนื่องจาก การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น 

ด้านกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้อยู่ที่  1.00 แสนล้านบาท โดยสูงกว่าช่วงเดียวกันจากปีงบประมาณก่อน 7.03 พันล้านบาท หรือสูงกว่า 7.8% และสูงกว่าเป้าหมาย 9.5% หรือ 8.79 พันล้านบาท

ส่วนรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ให้รัฐสูงกว่าเป้าหมาย 1.10 หมื่นล้านบาท ขณะที่หน่วยงานราชการอื่นที่มีรายได้ส่งรัฐ ก็เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.71 หมื่นล้านบาท

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์