กลับหน้าแรก
สดุดีจักรีวงศ์
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน ต่างทรงประกอบพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยเพื่อสร้างความมั่นคงให้อาณาจักรทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ให้เป็นมรดกตกทอดมาจนปัจจุบัน
จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปวงชนชาวไทยต่างอยู่เย็นเป็นสุขในราชวงศ์จักรี ราชวงศ์จักรี มีที่มาจากบรรดาศักดิ์ “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์” ตำแหน่งสมุหนายก ซึ่งเป็นตำแหน่งทางราชการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเคยทรงดำรงตำแหน่งมาก่อนในสมัยกรุงธนบุรี
คำว่า “จักรี” นั้น พ้องเสียงกับคำว่า “จักร” และ “ตรี” ซึ่งเป็นเทพอาวุธของพระวิษณุ กำหนดใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากเป็นมิ่งขวัญ และหลักชัยให้กับพสกนิกรใต้พระบรมโพธิสมภาร พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรียังคงดำรงอยู่เคียงคู่กับความเป็นไปต่างๆ ของประเทศไทยโดยตลอดเวลาที่ผ่านมา
สิ่งที่ชัดเจนที่สุดที่พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทร่วมกับปวงชนชาวไทย ก็คือ พระราชอำนาจทางจารีตประเพณีเพื่อสนองประโยชน์แห่งมหาชนผ่านรัฐบาล ประกอบด้วย พระราชอำนาจในการพระราชทานขวัญกำลังใจ พระราชอำนาจในการพระราชทานคำแนะนำ ให้คำปรึกษาหารือ และพระราชอำนาจในการตักเตือนรัฐบาล
โดยการใช้พระราชอำนาจดังกล่าวเป็นไปตามหลักทศพิธราชธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลายต่อหลายครั้งที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจเพื่อให้พสกนิกรก้าวข้ามเหตุการณ์ต่างๆ ไปได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังพระราชทานความช่วยเหลือในห้วงยามแห่งความวิกฤตไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งพระราชทานการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะตลอดมา
การสืบสานพระราชกรณียกิจ และธำรงพระราชปณิธานตามบูรพกษัตราธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีทรงยึดถือเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเสมอมา เป็นเหมือนสิ่งที่ยืนยันว่า พระมหากษัตริย์จะทรงผสานผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันกับคนไทยทั้งชาตินับจากนี้ และตลอดไป
หมายเหตุ : ข้อมูลและภาพเรียบเรียงจาก หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำโดย คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ณัฏฐภัทร จันทวิช
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) หอสมุดแห่งชาติ