EEC Focus

 • 24 ธันวาคม 2563

  Thammasat EECmd Vision 2024

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบที่ดิน จาก บริษัท ทองถาวรอุตสาหกรรม จำกัด (โดย ดร.ถาวร พรประภา) บริจาคที่ดินประมาณ 566 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 • 22 ธันวาคม 2563

  "บีโอไอ”อัดฉีดลงทุนปี64 แนวโน้มทะลุ3แสนล้าน

  ปี2564 ที่กำลังจะมาถึงน่าจะขนเอาความหวังที่ว่าสถานการณ์ทั้งการค้าและการลงทุนจะดีขึ้น ซึ่งการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ “บอร์ดบีโอไอ” ก็มีมุมมองต่อการลงทุนปีหน้าไว้ไม่ต่างกันและหวังว่าจะใช้การลงทุนร่วมผลักดันเศรษฐกิจให้ดีขึ้นหลังบอบช้ำจากกา

 • 22 ธันวาคม 2563

  ความท้าทายต่อความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

  การเกิดโรคระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบหลายๆ ด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดผลที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ทั้งผลกระทบแบบระยะสั้นและระยะยาว อย่างรอบด้าน และผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับทุกประเทศ

 • 20 ธันวาคม 2563

  โลจิสติกส์สองฝากฝั่งทะเลไทย

  เมื่อการพัฒนายังไม่สอดคล้องกับความต้องการ การลงลึกในรายละเอียดจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำลังดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต

 • 19 ธันวาคม 2563

  แรงงานภาคเกษตรใน“อีอีซี”

  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่เพียงมีแต่โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อผลักดันและยกระดับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีแผนส่งเสริมภาคการเกษตร  ซึ่งก่อนที่จะลงมือพัฒนาต้องประเมินก่อนว่าเรื่องภาคการเกษตรนี้ มีปัญหาด้านใดบ้าง