วิริยะประกันภัย ร่วมใจมอบปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ เพื่อผู้พิการทางสายตา

วิริยะประกันภัย ร่วมใจมอบปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ เพื่อผู้พิการทางสายตา

"วิริยะประกันภัย" ร่วมใจมอบปฏิทินเก่า ภายใต้โครงการ "ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อผู้พิการทางสายตา" เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มากขึ้น

นางสาววารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ภายใต้โครงการ "ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อผู้พิการทางสายตา" ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการมองเห็น ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยการรวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงาน วิริยะประกันภัย ส่งมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอน อักษรเบรลล์ สำหรับ ผู้พิการทางสายตา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับภารกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "Green Office" ซึ่งสอดรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG ในการเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนองค์กรโดยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับดูแลกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน