วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้ก้าวผ่านวิกฤติ Culture is everything.

วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้ก้าวผ่านวิกฤติ Culture is everything.

ตั้งแต่เปิดปีมานี้ ดิฉันมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำองค์กรหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเตรียมแผนรับมือกับโควิดระลอก 2 นี้

รอบนี้ดูเหมือนความกังวลของเหล่าพ่อทัพแม่ทัพองค์กรจะน้อยลงอย่างชัดเจน แม้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อแต่ละวันไม่ดีขึ้น แต่ความมั่นใจในการบริหารจัดการองค์กรกลับเพิ่มขึ้น

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจะช่วยให้ก้าวผ่านวิกฤติมาได้! นี่คือสิ่งที่ผู้นำองค์กรหลายต่อหลายท่านมีความเชื่อ และยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังเห็นผลลัพธ์ในช่วงฝ่าฟันวิกฤติในปีที่ผ่านมา 

 • วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ส่งเสริมรูปแบบการทำงานแบบ Auto Pilot ช่วยให้คนในองค์กรทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสั่ง
 • วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจะช่วยเชื่อมโยงคนที่แม้ทำงานอยู่ไกลกัน ไม่ว่าจะ Work From Home หรือทำงานจากที่ใดประเทศไหนก็ตามให้ประสานความร่วมมือใกล้กันมากขึ้น
 • วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงจะช่วยเชื่อมโยงคนในแต่ละ Generation ให้ผลึกพลังสู้วิกฤติ
 • วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงช่วยให้คนเรียนรู้ เติบโต และเปิดโอกาสให้ได้ทำในสิ่งที่ดีสุด
 • วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงช่วยให้คนอยู่กับวิกฤติด้วยความหวัง
 • วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงช่วยสร้างความผูกพันระหว่างองค์กร ผู้นำ พนักงาน ลูกค้าและสังคมให้แนบแน่นยิ่งขึ้น ยิ่งวิกฤติยิ่งเป็นโอกาสให้แสดงความเห็นอกเห็นใจ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น

งานที่สำคัญที่สุดของผู้นำในช่วงวิกฤตินี้ คือ การผลักดันวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง เพราะวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงไม่ใช่เพียงคำพูด แต่ถ่ายทอดลงมาเป็น พฤติกรรม ปฏิบัติจนเป็นนิสัย จนกลายมาเป็นความคิดและทัศนคติในการทำงาน ที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน

5 บทบาทสำคัญของผู้นำกับวัฒนธรรมองค์กร

 1. ทำลายความรู้สึกกลัว สร้างความเป็นหนึ่งเดียว และการทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสำเร็จ
 2. สร้างความสอดคล้องในเรื่องการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร โดยผู้นำต้องสื่อสารเหมือนกัน แบบซ้ำๆ บ่อยๆ เพื่อดำเนินตามเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
 3. สร้างความเชื่อใจในการทำงาน และช่วยขจัดอุปสรรคที่เกิดจากความยากลำบาก
 4. แชร์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ในทันที
 5. ทำให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของวัฒนธรรมเดียวกัน

กุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้นำเอาวัฒนธรรมองค์กรมาเป็นเครื่องมือในการฝ่าวิกฤติ คือ การสร้างพลังบวกให้กับตัวเองก่อน ด้วยการมีความสุขกับสิ่งที่ทำ รู้เป้าหมายแน่ชัดเปลี่ยน “การทำงาน เป็น การใช้ชีวิต เพราะวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องของวิธีการใช้ชีวิต

หนังสือ The Power of Positive Leadership ได้กล่าวว่า Culture is not just one thing; it is everything.

วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวผลักดันเป้าหมายให้สัมฤทธิ์ผล

เป้าหมายเป็นตัวกำหนดพฤติกรรม

พฤติกรรมเกิดจากสิ่งที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

นิสัยเป็นตัวนำพาอนาคต

แน่นอนที่สุดทุกอย่างเริ่มต้นจากวัฒนธรรมองค์กร

#วัฒนธรรมองค์กร

#Torchbearer