เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 8 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 8 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์ม งวด 8 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน” พาณิชย์เคาะไม่จ่ายชดเชย หลังราคาปาล์มพุ่งแรงเกินราคาเป้าหมาย

ติดตามความคืบหน้า กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 งบประมาณ 7,660 ล้านบาท โดยได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  ปี 64 – 65 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" งวดที่ 1-7 ลงวันที่ 25 มี.ค.65 ไปแล้วนั้น

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เผยแพร่ประกาศ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  ปี 64 – 65 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" งวดที่ 8  ซึ่ง "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รายงานต่อเนื่อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 

โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 64 – 65 หรือ "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" ได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษยน 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนำ้มัน ช่วงระหว่างวันที่ 8 มีนาคม - 6 เมษายน 2565 

 

สำหรับผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมันร้อยละ 18) กิโลกรัมละ 9.68 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท จึงไม่มีส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน" กับราคาตลาดอ้างอิงที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้องจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สำหรับงวดที่ 8 ในวันที่ 12 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

เช็คเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" งวด 8 ส่วนต่าง "ประกันราคาปาล์มน้ำมัน”

ที่มา : กรมการค้าภายใน