กรมโยธาฯเร่งวางผังเมือง 30 อำเภอพื้นที่ EEC

กรมโยธาธิการเดินหน้าผังเมืองอีอีซี คาดบังคับใช้พื้นที่ 4 อำเภอต้นปีหน้า และประกาศใช้ทั้ง 30 อำเภอภายในปี 2567

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อนวัช สุวรรณเดช ระบุ  กรมฯ อยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือผังอีอีซี 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ 30 อำเภอ รวม 30 ผัง  แต่จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันจึงยังไม่สามารถเปิดรับฟังความเห็นหรือเวทีสาธารณะได้ และกฎหมายยังไม่รับรองให้ใช้วิธีการเปิดเวทีสาธารณะผ่านระบบออนไลน์

ขณะนี้มีผังเมืองที่จัดทำร่างเสร็จและรอการรับฟังความเห็น 7-10 ผัง เพิ่มเติ่มจากที่เปิดรับฟังความเห็นเสร็จไปแล้ว 4 ผัง คือ 1.ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ 2.ผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง 3.ผังเมืองรวมเมืองสัตหีบ 4.ผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์

สำหรับร่างผังเมืองที่ผ่านทุกขั้นตอนแล้วจะนำเสนอคณะกรรมการผังเมืองกลางที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยคาดว่าทั้ง 4 ผังนี้จะประกาศเป็นกฎหมายได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 และการประกาศใช้ผังเมืองทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ สกพอ.และกรมโยธาธิการ ได้กำหนดพื้นที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ 20 ปี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน1,096,979 ไร่ หรือ 13.23% พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 424,854 ไร่ หรือ 5.12% พื้นที่พัฒนาเกษตรกรรม 4,850,831 ไร่ หรือ  58.50% และ พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,678,753 ไร่ หรือ  20.24% หากผู้ประกอบการต้องการลงทุนกิจการในพื้นที่ที่ตรงกับผังอีอีซี สามารถดำเนินการได้ทันที