“ซันสวีท”รุกธุรกิจพืชมูลค่าสูง วิจัยกัญชา-กัญชงผลิตอาหารเสริม

“ซันสวีท”รุกธุรกิจพืชมูลค่าสูง วิจัยกัญชา-กัญชงผลิตอาหารเสริม

“ซันสวีท” เร่งศึกษาธุรกิจ “พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง กัญชง –กัญชา” แปรรูปสู่อาหารเสริม เวชสำอางมูลค่าสูง พร้อมขยายสู่การผลิตพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ เปิดเผยว่า แผนธุรกิจในปี 2564 บริษัทจะมุ่งการศึกษาเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ กัญชง หรือ กัญชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างจุดแข็งให้กับบริษัท โดยมีต้นทุนพื้นที่มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม กว่าพันไร่เป็นของบริษัทเอง ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำไว้เพาะปลูกรวมถึงนวัตกรรมในระบบการเกษตร และได้ผสานความร่วมมือกับทางวิสาหกิจชุมชุน เพื่อเตรียมความพร้อมกับเกษตรกรในเครือข่าย รวมถึงตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือตอนบนมาปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงมากกว่า 1 แสนไร่ โดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอใบอนุญาตเพาะปลูกกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชง

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าความประสบการณ์อันยาวนานและเทคโนโลยีทางด้านเกษตรที่บริษัทฯเชี่ยวชาญ จะเป็นปัจจัยบวกหากบริษัทได้รับอนุญาตในการทำธุรกิจข้างต้น อีกทั้งยังได้แสวงหาความร่วมมือในการทำ R&D กับมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรเศรษฐกิจมูลค่าสูง  ได้แก่ พืชตระกูลธัญพืช เช่น ข้าวโพด ถั่วชนิดต่างๆ เมล็ดงา ลูกเดือย อัลมอนด์ ข้าวกล้อง หรือพืชที่มีมาตรการควบคุมด้านกฎหมายที่ชัดเจน

สำหรับโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูก 1,007 ไร่ ปัจจุบันได้ใช้พื้นที่บางส่วนเริ่มปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ป้อนให้กับโรงงาน และวางโครงสร้างพื้นฐานในบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบ และได้เตรียมพื้นที่ขยายสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงอื่น ๆ และ พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ เช่น กัญชง กัญชา หากได้รับใบอนุญาตจากทาง อย. ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัท และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ในการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูง ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย โดยบริษัทจะรับซื้อ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการมองหาอาหารที่ช่วยเสริมสุขภาพเฉพาะด้านมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของโลกจะมุ่งไปสู่ อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) และอาหารผู้สูงอายุ (Future Foods) เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ภาพรวมธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหาร การแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจาก พืชตระกูลธัญพืช พืชสมุนไพร กัญชง กัญชา หรือสารสกัดซีบีดีจากส่วนต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนที่ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งประเภทยา อาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าบริการต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภค ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องผ่านการนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับการปลูกและการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรการการควบคุมของกฎหมาย

ทั้งนี้ ล่าสุด บริษัทยังขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยเริ่มเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถนำเศษวัสดุทุกส่วนมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำ “การเป็นผู้นำอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลก อย่างทั่วถึงด้วยคุณธรรม”